ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Al onze leveringen van goederen en diensten en alle verkopen worden uitsluitend door onderhavige voorwaarden beheerst, met uitsluiting van eventuele afwijkende algemene voorwaarden van andere contractpartijen. Door ondertekening van de bestelbon, erkent de medecontractant van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.
 2. De bestelling van goederen en diensten en de wijzigingen daaraan kunnen slechts aan de hand van een ondertekende bestelbon worden bewezen, met uitsluiting van andere bewijsmiddelen van gemeen recht. Al onze aanbiedingen gebeuren zonder verbintenis. De zaken behandeld door tussenpersonen, vertegenwoordigers, enz. verbinden ons slechts na onze schriftelijke bevestiging.
 3. Het B.T.W.-registratienummer van onze klanten dat vermeld staat op onze handelsdocumenten, zal in aanmerking genomen worden voor onze jaarlijkse B.T.W.-listing. Indien wij tien dagen na verzending van onze facturen geen tegenbericht ontvangen, zullen wij het vermelde nummer als juist beschouwen en als dusdanig in onze aangifte vermelden.
 4. De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt ons niet. Behoudens uitdrukkelijke bepaling, heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de bestelling of verkoop, wegens vertraging in de levering onder welke vorm ook.
 5. De levering geschiedt af magazijn behoudens afwijkende schriftelijke bepaling. De goederen worden steeds verzonden op kosten en risico van de koper.
 6. Alle geleverde goederen blijven het exclusieve eigendom van de BVBA FISCAL FIRST GROEP tot de volledige betaling van de factuur.
 7. Behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van goederen en diensten geacht te worden aanvaard door de medecontractant. Voor zichtbare gebreken dient onmiddellijk bij levering der goederen en diensten te worden geprotesteerd. Tegen verborgen gebreken dient te worden geprotesteerd binnen de acht dagen na levering. Alle protesten dienen te geschieden bij aangetekende brief.Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons het recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding, hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde en slecht erkende goederen, of kosteloze vervanging van deze goederen na terugzending van de geleverde goederen in originele toestand, met uitsluiting van om het even welke andere vergoeding. ledere verantwoordelijkheid wegens ongevallen aan personen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsook iedere vraag tot schadevergoeding met professioneel karakter, te wijten aan een vergissing en de levering, bij gebrek of gemis aan overeenstemming van de geleverde koopwaren, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In die gevallen zijn wij slechts gehouden, naar eigen keuze, ofwel de geleverde koopwaren terug te nemen tegen de verkoopprijs ofwel eenvoudigweg gezegde koopwaar te vervangen. De geleverde goederen worden door de koper aangewend en gebruikt op eigen risico en zonder enig mogelijk verhaal tegen de verkoper uit welken hoofde ook. Klachten geven de koper geen recht ontbinding van de koop of aanneming te vorderen of betaling geheel of ten dele na te laten of uit te stellen.
 8. Indien wij onze goederen of diensten betrekken van een derde en deze derde door welke oorzaak ook in gebreke blijft te leveren of niet tijdig noch goed levert, zijn wij jegens de koper niet aansprakelijk.
  leder geval van heirkracht in het algemeen, zoals onder andere verhindering van het vervoer, vertraging in de aanvoer, en andere, geeft ons het recht de uitvoering van het contract of de bestelling te schorsen of zelfs deze geheel of ten dele te vernietigen zonder verplichting tot schadevergoeding.
  Wij behouden ons eveneens het recht voor zo nodig de aanneming of verkoop te ontbinden ingeval van wijziging in de toestand van de koper of bouwheer: kennelijk onvermogen, aanvraag tot gerechtelijk of minnelijk concordaat, faillissement, publicatie van protest, enz.
 9. Zo de medecontractant na ondertekening van de bestelbon een einde wenst te stellen aan de overeenkomst, is de BVBA FISCAL FIRST GROEP gerechtigd naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst te vervolgen dan wel de vergoeding tegen verkoop- of aannemingsprijs te vorderen van alle door haar gemaakte kosten, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30% van het op de bestelbon vermelde totaalbedrag. Indien de medecontractant zonder toestemming van de BVBA FISCAL FIRST GROEP tijdens de uitvoering van de opdracht en tot na 3 maanden van de beeindiging dezer aan hen ter beschikking gestelde personen in dienst neemt of een samenwerkingsovereenkomst onder welke vorm ook afsluit voor administratief, boekhoudkundige en/of fiscale werkzaamheden is een forfaitaire schadevergoeding van 20.000 euro per inbreuk verschuldigd aan de BVBA FISCAL FIRST GROEP.
 10. De BVBA FISCAL FIRST GROEP blijft te allen tijde gerechtigd alvorens af te leveren of met levering verder te gaan, bank- of hypothecaire zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de koper of bouwheer te verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke werden overeengekomen. Zolang de koper of bouwheer aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan, is de BVBA FISCAL FIRST GROEP niet tot leveren verplicht.
 11. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de BVBA FISCAL FIRST GROEP. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, brengen de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest op van 18%. Bij wanbetaling van één factuur, vervallen van rechtswege alle openstaande facturen, ongeacht eventuele toegestane betalingstermijnen. Tevens vervallen alle eventuele prijskortingen en verminderingen.
  De koper zal zich door het eenvoudig feit van de vervaldag in gebreke bevinden, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk weze. Bij gebreke aan betaling van de facturen, verhoogd met de verschuldigde intresten, binnen de veertien dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling, is de debiteur van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 70 Euro.
 12. Wissels, cheques, postmandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijking van één der algemene voorwaarden.
 13. Ingeval van betwisting, zijn slechts de Rechtbanken te Antwerpen uitsluitend bevoegd. Zo de betwisting krachtens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek aan de Vrederechter toekomt, zal de Vrederechter van het kanton te Boom uitsluitend bevoegd zijn.